Niniejsza informacja służy poinformowaniu klientów oraz osób kontaktujących się z firmą AMG Zaopatrzenie Przemysłu i Automatyka Andrzej Gałdyn o celu, zakresie, czasie, podstawach prawnych przetwarzania udostępnianych przez ww. osoby fizyczne danych osobowych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w dalszej części zwane RODO).

Administrator Danych

 • Administratorem Państwa danych jest AMG Zaopatrzenie Przemysłu i Automatyka Andrzej Gałdyn, ul. Legionów 47c, 82-300 Elbląg, NIP 578 001 03 81 (dalej jako Administrator). Działalność zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 578 001 03 81, REGON 170185938 .
 • Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: biuro@amgautomatyka.pl, lub telefonicznie: tel. +48 55 232 98 25.

Cele przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe osób kontaktowych u naszych kontrahentów obecnych oraz potencjalnych (klienci, dostawcy, instytucje publiczne itp.)

 • art. 6 ust. 1 lit. b). Rozporządzenia – w przypadku realizacji umowy, zlecenia zakupu bądź podjęcia innych zleconych przez Państwa działań przed zawarciem umowy. W przypadku zawarcia umowy takie dane będą przechowywane przez okres 6 lat. Będą przechowywane przez okres 6 lat do momentu, w którym operacje, transakcje zakupu i postępowanie zakupowe zostaną zakończone, natomiast zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także do czasu ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia;
  lub/i
 • art. 6 ust.1 lit. c). Rozporządzenia – w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych niezbędne będzie do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  lub/i
 • art. 6 ust. 1 lit f). Rozporządzenia – w przypadku gdy do zawarcia umowy nie doszło Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu tworzenia analiz, zestawień oraz statystyk na potrzeby własne. Takie dane będą przechowywane nie dłużej niż przez 3 lata od ostatniej czynności na danych osobowych bądź do momentu, w którym zażądają Państwo ich usunięcia.

Przekazywanie Państwa danych osobowych

 • Państwa dane przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby korzystania z produktów i usług dostawców, których jesteście Państwo przedstawicielami, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne.
 • Nie przekazujemy Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Przysługujące Państwu prawa zgodnie z RODO

 • Prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przekazania danych osobowych innemu administratorowi.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych w celu promocji naszych usług lub produktów.
 • Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych – jeśli uznają Państwo, że robimy to niezgodnie z prawem – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Można to zrobić, wysyłając e-mail lub przesyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy.

Podane przez Państwa dane nie wynikają z żadnego obowiązku prawnego, a są dobrowolne.